Oppføringer av annemarte

Bli med på lansering av nasjonalt helseatlas for psykisk helse og rus!

Helse Førde lanserer oversiktsatlas innan psykisk helsevern og rusbehandling 10.juni. I høve dette vert det halde ei digital markering 12:00-14:00 Du kan følgje lanseringa her Program: 12:00 – 12:15 Velkommen Arve Varden, administrerande direktør, Helse Førde Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Førde 12:15 – 12:30 Praktisk informasjon og plassering i samsvar med smittevern og virtuelt […]

Ny publikasjon om perspektiv på aktivitetar i sjukeheim

Førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll har saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes og dr Michele Board (BU) publisert ein studie om aktivitetar i sjukeheim Ein viktig indikator på kvalitet sjukehjem er at  bebuarane har tilgang til meiningsfulle aktivitetar er .Både  forsking og tilsyn utført i norske sjukeheimar syner manglande aktivitstilbod. Dette kan tyde på at nye politiske […]

To av våre forskarar disputerar i mai

Begge disputasane vil føregå digitalt og med videooverføring. Lenke til dette finn du under.   Namn: Hege Kristiansen Dato og stad: Fredag 8.5.2020, lenke til videooverføringa Prøveforelesing: Kl. 9.15-10.15 Oppgitt emne: «Children with obesity, nature or nurture?» Disputas: Kl. 11.15- 14.45 Avhandling: «The vulnerable child in an obesogenic environment». Kristiansen har undersøkt  sammenhengen mellom familiefaktorer […]

Helse Førde lanserer app for lungesjuke

Ein app som visualiserar enkle og viktige pusteøvingar er no klar for lansering. Spesialfysioterapeut Elin Johnsen i Helse Førde har i to år arbeidd med appen som skal gje kronisk lungesjuke eit verktøy for å følgje opp si eiga helse. Dette er ei stor pasientgruppe både nasjonalt og internasjonalt. Spesialfysioterapeut, idéhavar og prosjektleiar Elin Johnsen […]

Vil du vere med på eit banebrytande prosjekt i helsesektoren?

Helse Førde har ledig 50% midlertidig stilling som koordinator for eit innovativt prosjekt for å greie ut bruk av droner i helsetensta. Framtidas droner som eventuelt skal brukast til transport i helsesektoren er framleis ikkje utvikla, og det har dette prosjektet som mål å gjere noko med. Les meir om prosjektet og stillingsutlysninga 

Norse i COVID-19 situasjonen

COVID- 19 situasjonen har ført til at mange pasientkonsultasjonar i psykisk helsevern må gjerast på video og telefon. Norse kan her vere eit godt verktøy til å styrke den faglege kvaliteten på slike konsultasjonar. Les meir og få tips om korleis ein kan skape gode telefon- og videokonsultasjonar her.

Ønskjer du å forske på psykisk helse og innovasjon?

Høgskulen på Vestlandet søkjer no etter ein PhD-kandidat som ønskjer å vere med å utvikle og forbetre behandlinga innanfor psykisk helse. I dette forskingsprosjektet vil du vere med å vidareutvikle det kliniske tilbakemeldingsystemet Norse Feedback og vere ein del av eit  kunnskapsrikt og inspirerand forskingsmiljø til Høgskulen på Vestlandet og Helse Førde. Les meir om […]