Irene Valaker

Forskingsgruppe:

PhD-prosjektet til Valaker er en del av en større multisenterstudie som utgår fra Haukeland Universitetssjukehus; CONCARD PCI. Pasientene blir inkludert ved 7 store PCI senter i Norge og Danmark. Les en mer utfyllende beskrivelse av hovedprosjektet og PROCARD-gruppen som Valaker er en del: https://helse-bergen.no/avdelinger/hjarteavdelinga/procard

Cristin-profil

Fokus i forskningsarbeid er pasientenes erfaring med kontinuitet og sammenhengende helsetjeneste etter gjennomgått utblokking av hjertets blodårer – perkutan koronar intervensjon (PCI). Ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder undersøker en erfaringer og selvrapportert helse hos disse pasientene. Valaker er også med i forskningsprosjekt ved HVL hvor en undersøker implementering av medisinsk naturvitenskaplig kunnskap i sykepleie.