Forskingsgrupper

Fire forskingsgrupper er organisert under Helseforsking Sogn og Fjordane. Forskingsgruppene er ein felles arena der fag- og forskingsinteresserte kan møtast, utveksle kunnskap og idear og utvikle prosjekt på tvers av institusjonar og fagbakgrunn. Kvar gruppe har ein leiar som sjølv deltar aktivt med FoU innan feltet. Noken prosjekt kan inngå i fleire grupper, og fleire av forskarane vil og delta i forskingsgrupper i andre fagmiljø i eller utanom høgskulen og Helse Førde.

Folkehelse, livsstil og overvekt

Kvalitet og innovasjon i eldreomsorg

Psykisk helse og rus