Ny publikasjon om perspektiv på aktivitetar i sjukeheim

Førsteamanuensis Anne Marie Sandvoll har saman med høgskulelektor Anne-Margrethe Hjertenes og dr Michele Board (BU) publisert ein studie om aktivitetar i sjukeheim

Ein viktig indikator på kvalitet sjukehjem er at  bebuarane har tilgang til meiningsfulle aktivitetar er .Både  forsking og tilsyn utført i norske sjukeheimar syner manglande aktivitstilbod. Dette kan tyde på at nye politiske føringar og forskrifter for å auke aktivitetsnivået for bebuarer i sjukehjem enno ikkje har lukkast. Å utvikle eller endre omsorgspraksis er krevande.

Sjukeheimane bør likevel streve etter å tilby meiningsfulle aktivitetar for bebuarane. Få studiar har diskutert betydninga av aktivitetar i sjukeheim  og utfordringene som ligg i å utvikle ein praksis som har fokus på aktiviteter.  Vi utførte ein studie som diskuterer kva som ligg i meiningsfulle aktiviteter, samt moglegheitene for å utvikle ein personsentrert praksis med fokus på aktivitetar, fortel Anne Marie Sandvoll, som er førsteforfattar på artikkelen.  Dette er relevant både for  for beslutningstakarar, forskarar og profesjonsutøvarar.

Forståinga av kva som er aktiviteter for bebuarar i sjukeheim må revurderast, utvidast og videreutviklast, seier Sandvoll. Til dømes kan aktiviteter som mange oppfattar som passive, bli vurdert annleis og som meiningsfullt, viktig og gledesfyllt for ein bebuar.  Det er grunnleggande for verdigheten til den enkelte å ha dette perspektivet  i utvikling av  ein personsentrert praksis med fokus på aktivitetar.

Du kan lese artikkelen her